Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ireneusz Grzegorz Grobelny

 

Idź do treści


W
2024 roku kancelaria nie będzie czynna w następujące dni:

2 maja
31 maja
16 sierpnia
27 grudnia


"Iuris praecepta sunt haec:
honeste vivere,
alterum non laedere,
suum cuique tribuere."

Nakazy prawa są te: uczciwie żyć,
nie szkodzić drugiemu,
oddawać każdemu to, co mu się należy.
Ulpian Domicjusz


Adres Kancelarii:

Przyjęcia interesantów:


Konto bankowe komornika:

Telefon:
Email:

Adres do korespondencji:


Warszawa, ul. Targowa 33

poniedziałki 14.00-17.00, wtorki 9.00-12.00


dla spraw wszczętych od początku 2019 r.:

53 1020 1026 0000 1002 0379 8303
dla spraw wszczętych do końca 2018 r.:
14 1050 1025 1000 0092 0294 681122 618 06 36
warszawapraga5@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Ireneusz Grzegorz Grobelny

Kancelaria Komornicza nr VII
ul. Targowa 33
03-728 Warszawa

w środy (w inne dni w wyjątkowych sytuacjach)
kontakt telefoniczny może być ograniczony

Informacje

Pisma procesowe składane do Komornika muszą zawierać własnoręczny podpis i mogą być złożone w Kancelarii Komorniczej nr VII w Warszawie ul. Targowa 33 lub oddane w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne.

Pisma procesowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy e-PUAP nie wywołują skutk
ów procesowych.
Wnoszenie pism w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie w sprawach: wniosek egzekucyjny w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze).
Następująca funkcja nie została dotychczas udostępniona komornikom sądowym w ePUAP !:
Komornik może, na wniosek strony, doręczać jej odpisy pism za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Odpisy pism doręczanych w ten sposób nie wymagają dodatkowego uwierzytelnienia przez komornika. W przypadku nieodebrania pisma przez adresata, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pisma za pośrednictwem ePUAP. (art. 759§3 kpc)


Wierzyciel może zrzec się doręczenia planu podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę,
podając jednocześnie adres poczty elektronicznej. W takim przypadku termin do wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału zaczyna biec od dnia wysłania wierzycielowi, na podany adres poczty elektronicznej, informacji o treści planu podziału. (art. 1029 §1kpc)


Kancelaria Komornicza nie udziela porad prawnych.

Potwierdzenia złożenia pisma dokonuje się na kopii pisma przedłożonej przez składającego.

Zamawianie akt do wglądu
Akta należy zamawiać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Akta są udostępniane do wglądu osobom uprawnionym (stronom, pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym), jeżeli są dostępne w Kancelarii - w odpowiedzi na zamówienie udzielona zostanie informacja o dostępności.
Akta można zamawiać:
- osobiście w Kancelarii
- telefonicznie: tel. 22 618 06 36
emailem: warszawapraga5@komornik.pl - w treści emaila podać sygnaturę akt egzekucyjnych, imię i nazwisko zamawiającego, proponowany termin przeglądania akt)


W związku z rekomendacją Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa z dnia 12-10-2021 r., zn. BC-1.2410.1.2021, id.: 2522785, wycofane zostały z użytku służbowego urządzenia typu faks.

Strona główna | Rewir | Dojazd | Kontakt | Linki | Leksykon | Do pobrania | Akty prawne | Informacje o licytacjach | Polityka prywatności / Informacje RODO | [Log in] | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego